Aktualności

Informacja dla uczniów gimnazjalnych

UCZEŃ NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM- NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CKE

I. PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM

I.1  Harmonogram i zakres  przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

1.część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. (środa):

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2.część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r. (czwartek):

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 -z zakresu matematyki – godz. 11:00

3.język obcy nowożytny

 12 kwietnia 2019 r. (piątek):

 - na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym- – godz. 11:00

Termin dodatkowy: (Dla uczniów nieobecnych na pierwszym terminie egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, dla tych, którym przerwano lub unieważniono część egzaminu lub zakres.

1.część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 -z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2.część matematyczno-przyrodnicza4 czerwca 2019 r. (wtorek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 -z zakresu matematyki – godz. 11:00

3.język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

-  na poziomie podstawowym –  godz. 9:00

 - na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

I.2 Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

Każdy uczeń w stroju galowym/ uroczystym z dokumentem tożsamości (legitymacja uczniowska) przychodzi w dniu egzaminu do szkoły o godz. 8.20. Udaje się do wyznaczonej  sali lekcyjnej, gdzie nauczyciel sprawujący opiekę odznaczy jego obecność. W sali należy pozostawić wszystkie zbędę na egzaminie rzeczy: odzienie wierzchnie, tory, plecaki, koniecznie wszystkie urządzenia telekomunikacyjne.!

Uczniowie będą wpuszczeni do sali egzaminacyjnej odpowiednio o 8.45 przed i o godz. 10.45 .

PRZED EGZAMINEM:

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej Sali

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.:

a)w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, 

b)dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę

3. Woda dla zdających zostanie zapewniona przez szkołę (Radę Rodziców). Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

4 .Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

5. O godzinie 8.45 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).

7. W przypadkach np. spóźnienia miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu.

8. Jeżeli zdający przystępują do obu zakresów/poziomów danej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej tego samego dnia w tej samej sali, losowanie stolików należy przeprowadzić tylko jednokrotnie, przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej części egzaminu.

9. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

10. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera o 8.55 materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

11. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

12. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali (załącznik 8.).

13. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

14. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

15.W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

W TRAKCIE EGZAMINU

1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

- o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego- SAMODZIELNA PRACA I NIEPRZESZKADZANIE W PRZEBIEGU EGZAMINU.

- o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

- o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

(Uczniowie, którzy skończą przed czasem pracę z arkuszem, podnoszą rękę. Przewodniczący  zespołu nadzorującego po sprawdzeniu prawidłowości kodowania, naklejenia naklejek i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zezwala na opuszczenie sali, Praca pozostaje na stoliku)

2. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie 9.00– członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu.

3. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym odpowiednio:

- sprawdzenie kompletności arkusza i zeszytu zadań;

- sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony;

- sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE;

4. Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia (np. A01- uczeń nr 1 w klasie 3a) i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

5. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych G-7 oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego

6. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

7. Czas pracy zdających w części pierwszej i drugiej egzaminu gimnazjalnego wynosi odpowiednio:

8. w przypadku arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

9. w przypadku arkusza z języka polskiego90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

9. w przypadku arkusza z przedmiotów przyrodniczych60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

10. w przypadku arkusza z matematyki90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

11. w przypadku język obcego nowożytnego:

- arkusza na poziomie podstawowym 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

- arkusza na poziomie rozszerzonym – 60 minut (lub nie więcej niż 90 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

12. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.

13. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, np. G-7.

14. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

PO EGZAMINIE:

1.Wyniki egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 21 czerwca 2019 r.

2. Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej – na wniosek rodzica.

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:55 - 09:40
 • Lekcja 3: 09:50 - 10:35
 • Lekcja 4: 10:55 - 11:40
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:55 - 13:40
 • Lekcja 7: 13:50 - 14:35
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:40 - 16:25

Sekretariat Szkolny

 • Pn-Cz 07:20-15:20
 • Pt prace administracyjne
 • So, N nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl