REGULAMIN FUNKCJONOWANIA Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.

Children: 1

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego

w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.

 

Obowiązuje od 1 września 2020r. -opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

 

1 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innych.
   
2 Uczniowie mogą być odprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców - opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
   
3 W drodze  do i  ze  szkoły rodzice - opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa w zakresie pandemii dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
   
4 Rodziców - opiekunów, petentów obowiązuje  zakaz  wchodzenia do budynku szkolnego, za wyjątkiem załatwiania spraw administracyjnych, spotkań z nauczycielami ( wychowawca, pedagog, psycholog, wychowawca świetlicy ) oraz dyrekcja.
   
5 Uczeń, rodzic - opiekun, petent mają obowiązek zakrywania nosa i ust na terenie szkoły. Odstępstwo od tej reguły dotyczy tylko uczniów w czasie zajęć dydaktycznych lub innych ( np. zajęcia świetlicowe, zajęcia dodatkowe).
   
6 Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce.
   
7 Jeżeli nauczyciel  lub inny  pracownik  szkoły  zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym np. kaszel, gorączkę, uczeń zostaje natychmiast odprowadzony do izolatorium, gdzie przebywa do czasu przybycia rodzica - opiekuna.      W tym czasie uczeń przebywa pod opieką osoby wskazanej przez dyrektora  w odległości niemniejszej niż 2 metry.
   
8 Powiadomieni  przez  szkołę rodzice - opiekunowie mają obowiązek niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły (w przypadku niemożności odebrania telefonu w danej chwili „należy” to zrobić niezwłocznie).
   
9 Organizacja pracy szkoły będzie w miarę możliwości dostosowana do potrzeby zachowania dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie  (miejsca wspólne, ograniczenie gromadzenia się uczniów).
   
10 Wszystkie lekcje odbywać się będą w miarę możliwości w tej samej klasie ( odstępstwo od tej reguły może dotyczyć np.. lekcji chemii, wychowania fizycznego).
   
11 Uczniowie klas IV - VIII przebywają na przerwach w obrębie korytarza, na którym znajduje się ich klasa lekcyjna.
   
12 Uczniowie klas I - III mają przerwy w interwałach wynikających z ich potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 45 minut.
   
13 Bezwzględnie należy wietrzyć każdą klasę po zajęciach lekcyjnych, dotyczy to również części wspólnych (korytarza) lub innych (np. pokój nauczycieli).
   
14 Obowiązują zasady higieny wynikające z zaleceń służb sanitarnych np. częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
   
15 Uczeń  posiada  własne  podręczniki,  przybory  i  inne akcesoria wynikające z procesu dydaktycznego. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
   
16 Zajęcia wychowania fizycznego powinny w miarę możliwości odbywać się na powietrzu, ograniczyć należy ćwiczenia i gry kontaktowe.
   
17 Po zajęciach wychowania fizycznego używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, lub w miarę możliwości po każdych zajęciach.
   
18 Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, gadżetów).
   
19 Korzystanie  z szatni należy  ograniczyć do minimum. Wskazane jest niepozostawianie rzeczy w szatniach na kolejny dzień zajęć.
   
20 Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w pomieszczeniach świetlicowych i innych pomieszczeniach dydaktycznych z zachowaniem dystansu społecznego. Pomieszczenia świetlicy będą wietrzone nie rzadziej niż co 1 godzinę. Środki do dezynfekcji będą umieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający bezpieczny i łatwy dostęp do nich pod nadzorem wychowawcy świetlicy.
   
21 Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane na tych samych zasadach co zajęcia lekcyjne.
   
22 W bibliotece szkolnej obowiązują zasady dystansu społecznego.
   
23 Korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów będzie odbywało się wg wytycznych GIS.

                              

 

                                 Dyrektor

                           Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach

                              Jerzy BAKOWSKI

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Pt     07:00-15:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl