Previous Next

  Children: 1

   W dniu 27 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której nasza szkoła otrzymała Krajowy Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

  W imieniu Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J.Paderewskiego Certyfikat wraz z gratulacjami odebrał Dyrektor Zespołu p. Jerzy Bakowski oraz p. Aneta Gasz (koordynatorka programu w szkole). Artykuł o tym wydarzeniu ukazał się w gazecie Urzędu Miasta "Nasze Katowice".

  Serdecznie gratulujemy!

  HELIX_TAGS:

  Children: 1

  Mamy zaszczyt poinformować, że Centrala Kapituła Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie, po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o rekomendowaniu naszej szkoły do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

  W dniu 27 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wiceminister Edukacji Narodowej p. Iwona Michałek, wręczyła to prestiżowe wyróżnienie 54 placówkom z całej Polski. W imieniu Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J.Paderewskiego Certyfikat wraz z gratulacjami odebrał Dyrektor Zespołu p. Jerzy Bakowski. Program Przedszkole i Szkoła promujące zdrowie jest realizowany w Polsce od 1992 roku i ma na celu promowanie od najmłodszych lat zdrowego stylu życia. Jego założenia wpisują się w dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą rolę przedszkoli i szkół. Nasza szkoła należy do programu od 2008 roku, wtedy otrzymaliśmy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Koordynacją programu w naszym województwie zajmuje się Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny Metis w Katowicach, który przygotowuje i wspiera placówki w działaniach w zakresie promocji zdrowia. Przyznanie Certyfikatu jest formalnym uhonorowaniem wysiłków całej społeczności szkolnej i zobowiązuje do utrzymania wysokich standardów.

   

  HELIX_TAGS:

  Children: 1

   

  „Szkoła promująca zdrowie dostępne możliwości wykonywania operacji i operacji zmian zmian. Jest to miejsce, w którym młodzi ludzie pracują razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą korzystać z sukcesu. Wzmacnianie młodych ludzi, używane z ich wizji i idei, stosowane z wpływem na ich życie i warunki życia ". (WHO, 1997)

  Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkół Promujących Zdrowie w 2007r. Po rocznym okresie przygotowawczym otrzymaliśmy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (Certyfikat nr 166 / 10-2008), który został przyznany na lata 2008-2011. 

  W kolejnych latach kontynuowaliśmy wdrażanie programów w ramach Szkół Promujących Zdrowie i czerwcu 2016 otrzymaliśmy prolongatę Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na kolejne 3 lata.  

  Starając się o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie przeprowadziliśmy autoewaluację, która jest jednym z warunków ubiegania się przez szkołę o Certyfikat. Poniżej prezentujemy jej wyniki.

  Mamy zaszczyt poinformować, że na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Minister Edukacji Narodowej nadał naszej szkole Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

   

   

  Koncepcja szkoły promującej zdrowie

  Podstawa koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z zasadą:

  - zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność - nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;

  - stosowane są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: działania różnych ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny, działanie społeczności, które są sprzyjające zdrowsze środowisko fizyczne i społeczne;

  - warunek działania jest uczestnictwo, zaangażowanie jak rozszerzyć kontakty międzynarodowe; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole podstawowej jest uczestnikiem szkolenia, innymi pracownikami, studentami (rzeczywistość, a nie pozorne) i współpracą z rodzicami studentów.

  W sieci  szkół dla zdrowia w Europie  (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i zdrowia wszystkich społeczności szkolnych. Istotą SzPZ jest kompleksowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych problemów zdrowotnych.

  Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

  Zdrowie uwzględnione w polityce i koncepcji szkoły  - w zestawie określającym koncepcję pracy lub rozwój szkoły jednoznacznie zapisano, że działa ona na umacnianie zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów

  Środowisko społeczne szkoły sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu  uczniów i pracowników - dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnych, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą uwzględniającą jej pozytywny klimat.

  Środowisko fizyczne szkoły sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu  uczniów i pracowników  -  środowiskowe do obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizacja zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.

  Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencje do działań trenerów i pracowników  -  realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkół oraz innych działań z zakresu edukacji adresowanych do nauczycieli i pracowników, motywowanie ich do działań działań na zdrowie.

  Tworzenie społeczności  - z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami / grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsulting planowane działania, poszukiwanie sojuszników i wsparcie.

  Współpraca z pracownikami medycznymi  - pielęgniarka szkolna i innymi osobami / placówkami medycznymi sprawnymi opiekującymi się zdrowotnymi i uczącymi się (w tym nad uczniami i potrzebnymi edukacyjnymi i zdrowotnymi) i pracownikami (np. W ramach medycyny pracy).

  Definicja

  Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która współpracujemy z rodzicami studentów i społecznością lokalną:

  - systemowo i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

  - obejmować rozwój zespołów zawodowych i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

   

  Przyjęcie do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie
  Nadanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie/Przedszkola Promującego Zdrowie

  Po upływie okresu przygotowawczego oraz kandydackiego wojewódzki koordynator wraz z wojewódzkim zespołem koordynującym przyjmują szkołę/przedszkole/placówkę do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

  Szkoła/przedszkole/placówka zastaje przyjęta do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz otrzymuje odpowiednio Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie lub Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie lub Certyfikat Placówki

  Promującej Zdrowie. Przyjęcie do Sieci i wręczenie Certyfikatu odbywa się na pisemny wniosek dyrektora szkoły/przedszkola/placówki. Uroczystość wręczenia Certyfikatu odbywa się zawsze na terenie szkoły/przedszkola/placówki z udziałem

  przedstawicieli społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz zaproszonych gości i ma uroczysty charakter.

  Warunkiem przyjęcia do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie jest:

  1. Złożenie następującej dokumentacji:

   - formalnego pisemnego wniosku dyrektora szkoły/przedszkola/placówki o przyznanie odpowiedniego Certyfikatu,

   - pisemnej deklaracji gotowości przystąpienia społeczności szkolnej/przedszkolnej do projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie (vide Okres kandydacki),

   - podjętej uchwały rady pedagogicznej o przystąpieniu do projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie (kopia z dziennika protokołów),

   - szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia szkoły/przedszkola/placówki (3. letniego),

   - harmonogramu działań (szczegółowego planu pracy) na dany rok szkolny, napisanego w oparciu o szkolny/przedszkolny program promocji zdrowia,

   - raportu z podjętych działań (lub inaczej sprawozdania z realizacji szczegółowego planu pracy) po roku realizacji zatwierdzonego programu. 

   - pisemnej informacji o szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, w których brali udział przedstawiciele szkoły/przedszkola/placówki w ostatnim roku szkolnym.

  2. Hospitacja szkoły/przedszkola/placówki przez koordynatora wojewódzkiego lub zespół koordynujący.

  Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie lub Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie lub Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

  Certyfikat jest przyznawany po okresie 3 miesięcy od daty złożenia wymaganej dokumentacji. Certyfikat nadawany jest na okres trzech lat.

  W okresie tych 3 lat szkoła/przedszkole/placówka kontynuuje realizację szkolnego/przedszkolnego programu promocji zdrowia (realizuje 2. i 3. rok programu i 1 rok nowego trzyletniego programu), a po zakończeniu każdego roku realizacji przesyła koordynatorowi wojewódzkiemu raport z realizacji programu.

  - Certyfikat Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie lub

  - Prolongatę Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

  Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie upoważnia przedszkola do ubiegania się o:

  - Prolongatę Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

   

  Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

  Ustanowienie Krajowego Certyfikatu ma na celu:

  1. Uznanie i docenienie długofalowych, systemowych działań szkół i przedszkoli, zgodnych z przyjętą w Polsce koncepcją i standardami SzPZ i PPZ.
  2. Wspomaganie rozwoju w Polsce programu SzPZ i programu PPZ, jako ważnego elementu polityki państwa i działań oddolnych dla poprawy jakości edukacji, stanu zdrowia ludności oraz budowania demokratycznego społeczeństwa.
  3. Upowszechnianie doświadczeń, osiągnięć SzPZ i PPZ oraz przykładów dobrej praktyki na terenie całego kraju oraz inicjowanie współpracy między szkołami i przedszkolami w zakresie promocji zdrowia.

  Okres ważności Krajowego Certyfikatu

  Krajowy Certyfikat przyznawany jest przedszkolu lub szkole na okres 5 lat. Po upływie tego okresu przedszkole lub szkoła może ubiegać się ponownie o jego nadanie po spełnieniu warunków podanych niżej w punktach 2-5.

  Warunki ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu

  O przyznanie Krajowego Certyfikatu może ubiegać się przedszkole lub szkoła, po spełnieniu następujących warunków:

  1. Jest członkiem wojewódzkiej sieci PPZi SzPZ i posiada wojewódzki certyfikat co najmniej od 3 lat.

  2. Dokona autoewaluacji swoich działań w zakresie wszystkich standardów PPZ lub SzPZ, oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w przedszkolu/szkole oraz podejmowanych przez członków ich społeczności działań dla wzmacniania zdrowia, z wykorzystaniem metod i narzędzi dostępnych na stronie internetowej ORE.

  3. Dokona publicznej prezentacji wyników autoewaluacji, przedstawi sukcesy oraz wskaże problemy wymagające rozwiązania (formę i zakres tej prezentacji ustala przedszkole/ szkoła). Powinny w niej uczestniczyć osoby ze społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz osoby spoza przedszkola/szkoły: koordynator wojewódzkiej sieci lub inny przedstawiciel wojewódzkiego zespołu wspierającego, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej, władze oświatowe, przedstawiciele innych placówek.

  4. Na stronie internetowej przedszkola/szkoły prowadzi zakładkę Przedszkole Promujące Zdrowie/Szkoła Promująca Zdrowie zawierającą aktualne i wyczerpujące informacje na ten temat.

  5. Założy w terminie podanym w harmonogramie dokumentację, wskazaną we wniosku do koordynatora wojewódzkiej sieci PPZ i SzPZ i uzyska jego rekomendację a w przypadku, gdy w województwie są sieci rejonowe – uzyska także rekomendację jej koordynatora.

  Zasady nadawania Krajowego Certyfikatu

  1. Krajowy Certyfikat szkoły lub przedszkolu Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu (zwaną dalej Kapitułą) działającą przy Ośrodkach Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.
  2. Stosowane zasady Kapituły określa jej regulamin organizacyjny.

  Informacje o szkołach i przedszkolach, które otrzymały Krajowy Certyfikat zamieszczone są na stronie ORE.

   

  Opracowano na podstawie informacji znajdujących się na stronie Regionalnego Ośrodka Metodyczno- Edukacyjnego Metis w Katowicach : https://www.metis.pl/content/view/86/42/

   oraz  Pracy zbiorowej pod redakcją Barbary Woynarowskiej SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE- Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2016.

   

   

  Program Szkoła Promująca Zdrowie 2016-2018 

  HARMONOGRAM 2016

  HARMONOGRAM 2017

   HARMONOGRAM  2018

   

  Children: 1

  Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie "Barbórkowy Lapbook".

  Waszym zadaniem będzie odszukanie ciekawych informacji związanych z Barbórką i wykorzystanie ich do stworzenia plakatu w formacie A3. Pamiętajcie, aby w Waszym Lapbooku znalazły  się słowa z naszej wyjątkowej gwary śląskiej. Wszystkie informacje znajdziecie w regulaminie naszego konkursu. 

  Na prace czekamy do 2 grudnia. oddawać je możecie do sali 2-12 lub 2-8.

  Serdecznie zachęcamy!

  REGULAMIN KONKURSU

  HELIX_TAGS:

  Godziny lekcyjne

  • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
  • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
  • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
  • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
  • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
  • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
  • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
  • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
  • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

  Sekretariat Szkolny

  Pn.-Pt     07:00-15:00

  So, Nd    nieczynne

  Szybki kontakt

  Szkoła Podstawowa nr 12
  im. Ignacego Paderewskiego

  • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
  • tel. 32 255 50 36
  • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl
  © 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme