Children: 120

  Od dziś uczniowie szkół podstawowych z całej Polski mogą rywalizować w grze mobilnej Kolejowe ABC o wyjazd klasy na zieloną szkołę w Bieszczadach.

  Dzięki aplikacji mają szansę nie tylko na rozrywkę i nagrody, ale także na zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa na kolei.

  Konkurs trwa do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00.

  Wszystko na temat konkursu znajdziecie PAństwo klikając w następujący link:

  https://kolejoweabc.pl/konkurs

  lub na stronę KO w Katowicach:

  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/kolejowe-abc-ruszaj-w-podroz-po-nagrody/

   

   

  HELIX_TAGS:

  Children: 120

  Zapraszamy do udziału w konkursach zorganizowanych przez KO w Katowicach.

  Kampania pod hasłem Wiem…, więc jestem bezpieczny w roku szkolnym 2018/2019 oraz informacja o konkursach prowadzonych w ramach Kampanii – organizator Kuratorium Oświaty w Katowicach. Link do strony z regulaminem: Kampania o bezpieczeństwie

  • KONKURS plastyczny  Czy i kiedy jesteś bezpieczny? dla uczniów Sp
  • KONKURS na wynalazekUczniowska wyobraźnia nie zna granic

  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Tatianą Zych (konkurs o bezpieczeństwie - do 18.04.2019) i Panią Joanną Grecką-Otrembą (konkurs na wynalazek - do 9.05.19).

  HELIX_TAGS:

  Children: 120

  Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2019"

  Zapraszamy uczniów klas 2 - 8 oraz III gim do udziału w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY 2019", który zostanie przeprowadzony w czwartek 21 marca 2019 roku o godzinie 9.00.

  Udział w konkursie należy zgłosić nauczycielowi matematyki (uczniowie klas 4 – 8 oraz III gim) lub wychowawcy (uczniowie klas  2 i 3) do piątku 25.01.2019 r.

  Wpisowe wynosi 9 złotych od osoby.

  Wymagana jest pisemna zgoda rodzica na udział ucznia w konkursie.

  Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

  Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach:

  "Żaczek” – klasy 2 szkół podstawowych;

  "Maluch” – klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

  "Beniamin” – klasy 5 i 6 szkół podstawowych;

  "Kadet" – klasy 7 i 8 szkół podstawowych;

  "Junior" – klasy III gimnazjów.

  Regulamin konkursu, zasady organizacji oraz zadania konkursowe z poprzednich edycji  dostępne są na stronie

  www.ssodelta.edu.pl

   

  Children: 120

  TERMINARZ KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH- ETAP SZKOLNY

   

  SZKOŁA PODSTAWOWA

  Przedmiot

  Termin i czas przeprowadzenia

  1.J.polski

  5 listopada –poniedziałek 9.00

   

  2.Matematyka

   

  6 listopada- wtorek 9.00

   

  3.J. angielski

   

  7 listopada-środa 9.00

  4.Historia

   

  8 listopada –czwartek 9.00

  5.Fizyka

   

   

  14 listopada- środa 9:00

   

  GIMNAZJUM 

  Przedmiot

  Termin i czas przeprowadzenia

  1.Język polski

  19  listopada –poniedziałek 9.00

   

   

  2.Matematyka

   

  20 listopada – wtorek 9.00

  3.Fizyka

  28 listopada- środa 9:00

   

  ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

   

  §2. Typy konkursów

  1.Dla uczniów szkół podstawowych organizuje się Wojewódzkie Konkursy z:

  1)Języka Polskiego:

  2)Matematyki;

  3)Historii

  4)Języka Angielskiego;

  5)Języka Niemieckiego;

  6)Języka Francuskiego;

  7)Geografii;

  8)Biologii;

  9)Fizyki;

  10)Chemii.

  2.Dla uczniów dotychczasowych gimnazjów organizuje się Wojewódzkie Konkursy z:

  1)Języka Polskiego;

  2)Matematyki;

  3)Historii;

  4)Języka Angielskiego;

  5)Języka Niemieckiego;

  6)Języka Francuskiego;

  7)Geografii;

  8)Biologii;

  9)Fizyki;

  10)Chemii

   §3. Stopnie konkursów

   

  Ustala się trzy stopnie konkursów:

  1)stopień  szkolny;

  2)stopień  rejonowy;

  3)stopień wojewódzki.

   §4. Cele organizacji konkursów

  1.Konkursy są skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem. Ich celem jest:

  1)rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów;

  2)tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają;

  3)propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów;

  4)przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

  2.Konkursy są formą wspierania uzdolnień uczniów w szkole, regionie i całym województwie śląskim.

   §5. Zakresy wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury na poszczególne stopnie konkursów

  1.Konkursy przedmiotowe -obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.

  2.Szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na poszczególnych stopniach konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów.

   §6. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów

  1.Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów do poszczególnych stopniach:

  1)do I stopnia-szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności;

  2)do II stopnia –rejonowego kwalifikują się uczniowie -zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy na stopniu szkolnym uzyskają co najmniej

  85 % punktów możliwych do zdobycia;

  3)do III stopnia- wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy stopnia rejonowego, którzy w tym stopniu uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia;

  §7. Uprawnienia laureatów konkursów

  1.Uczestnicy stopnia wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:

  1) Laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia;

  2) Finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia. 

  2.Laureat konkursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień wydane przez Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz.125 ze zm.) 

  Uprawnienia laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego

  Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991  r.
  Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm
  )

  Art.  44j. [Oceny klasyfikacyjne dla laureatów konkursów i olimpiad]

  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

  Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r.
  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z
  .2018.996)

   Art. 44zx. 

  1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
  2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3.
  3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
  4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

  Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r.  Prawo oświatowe ((Dz. U. z.2018.996)

  Art.  132. [Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych]

  1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1.
  2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 143 ust. 1.
  3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole, oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

   Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach:


  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-prz ez-slaskiego-kuratora-oswiaty/

   

  HELIX_TAGS:

  Godziny lekcyjne

  • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
  • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
  • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
  • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
  • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
  • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
  • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
  • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
  • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

  Sekretariat Szkolny

  Pn.-Pt     07:00-15:00

  So, Nd    nieczynne

  Szybki kontakt

  Szkoła Podstawowa nr 12
  im. Ignacego Paderewskiego

  • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
  • tel. 32 255 50 36
  • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl
  © 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme