Children: 1

Na stronie Kuratorium Oświaty pojawiła się informacja przypominająca rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

1. W § 11bab ust. 3:
– 5 dniowy termin, dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o którym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) na potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach załączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły,
– 3 dniowy termin, dla czynności przewidzianych w postępowaniu odwoławczym, o którym mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
W odróżnieniu od zasad obowiązujących w poprzednich dwóch latach przepisy 11 bab ust. 3 rozporządzenia stosuje się także do publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

2. W § 11a
– Wyżej wymienione czynności mogą być prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

3. W § 11bab ust. 1-2
– sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w r.sz. 2021/2022

Zgodnie z ww. przepisem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

– sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny są przeliczane na punkty.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

Tags:

Children: 1

Rekrutacja elektroniczna będzie odbywać się na stronie od 17 maja 2021r.:
https://slaskie.edu.com.pl/

Jeżeli uczeń będzie rekrutować do oddziału, w którym wymagane jest przystąpienie do sprawdzianu np. językowego, sportowego, to dyrektorzy szkół ponadpodstawowych mają obowiązek do 14 maja podać terminy tych sprawdzianów, dlatego zachęcam do śledzenia zakładek Rekrutacja na stronie konkretnej szkoły średniej, którą jesteście Państwo zainteresowani.

Tags:

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:50 - 09:35
 • Lekcja 3: 09:45 - 10:30
 • Lekcja 4: 10:40 - 11:25
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:50 - 13:35
 • Lekcja 7: 13:55 - 14:40
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:35 - 16:20

Sekretariat Szkolny

Pn.-Pt     07:00-15:00

So, Nd    nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl