"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkół Promujących Zdrowie w 2007r. Po rocznym okresie przygotowawczym otrzymaliśmy certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (Certyfikat nr 166/10-2008), który został przyznany na lata 2008-2011. 

W następnych latach kontynuowaliśmy realizację programów w ramach Szkoły Promującej Zdrowie i w czerwcu 2016 otrzymaliśmy prolongatę certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na kolejne 3 lata.  

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

- zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;

- niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny, działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

- warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby człon­ków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie dzia­łania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkol­nej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.

Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.

Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników  środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego po­mieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekre­acji i aktywności fizycznej.

Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działaniauczniów i pracowników  realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne dzia­łania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.

Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.

Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placów­kami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o spe­cjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).

Definicja

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie 2016-2018 

HARMONOGRAM 2016

HARMONOGRAM 2017

 HARMONOGRAM 2018

 

Godziny lekcyjne

 • Lekcja 1: 08:00 - 08:45
 • Lekcja 2: 08:55 - 09:40
 • Lekcja 3: 09:50 - 10:35
 • Lekcja 4: 10:55 - 11:40
 • Lekcja 5: 11:45 - 12:30
 • Lekcja 6: 12:55 - 13:40
 • Lekcja 7: 13:50 - 14:35
 • Lekcja 8: 14:45 - 15:30
 • Lekcja 9: 15:40 - 16:25

Sekretariat Szkolny

 • Pn-Cz 07:20-15:20
 • Pt prace administracyjne
 • So, N nieczynne

Szybki kontakt

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Ignacego Paderewskiego

 • ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice
 • tel. 32 255 50 36
 • mail: sekretariat@zsip1katowice.edu.pl